Powered by Smartsupp
Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego tyletegotu.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.tyletegotu.pl prowadzony jest przez Nie. Marcin Mateusz Rojewski, Zakrzew 52, 96-513 Nowa Sucha, telefon: 577 04 04 01, e-mail: kontakt@tyletegotu.pl, NIP: 8371699866, REGON: 142190370, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Nowa Sucha, numer wniosku 000946987/2016. zwanego dalej „Sprzedawcą”.

Definicje:

 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru
 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
 • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
 • Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 • Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 8,
 • Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,

 

Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec Kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

 • a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 • b) prowadzeniu Newslettera,
 • c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 

Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego www.tyletegotu.pl świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.

Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny lub kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem www.tyletegotu.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

 

§ 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.

Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@tyletegotu.pl

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tyletegotu.pl

 

§4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną lub faxem, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 • złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,
 • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,
 • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel.: 575 040 401

 

Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 18:00 w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny lub Kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem (proszę wpisać numer telefonu) lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem (proszę wpisać adres e-mail).

Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie od 2 do 7 dni roboczych.
W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia o 3 dni robocze lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

 

§5. DOSTAWA

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.

Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:

 • dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
 • dostarczenie Towarów przez Pocztę Polską,
 • odbiór w wybranym przez Kupującego Paczkomacie Inpost.

 

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za pobraniem.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

 

§6. PŁATNOŚCI

Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

 • płatność przelewem zwykłym lub internetowym.
 • płatność gotówką (przy odbiorze Towaru).
 • płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np. Dotpay, PayPal etc.
 • płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro.
 • płatność za pobraniem.
 • płatność z odroczonym terminem płatności, za pomocą systemu płatności Twisto.
 • płatność z odroczonym terminem płatności, za pomocą systemu płatności PayPo.
 • płatność BLIK, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • płatność RATALNĄ, zakupy na raty obsługuje Santander Consumer Bank.

 

O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.

Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego lub Kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 33 dni od dnia otrzymania Towaru.

Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 33-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 33 dni od daty złożenia odstąpienia.

Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 33 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wyłączone.

 

§ 8. REKLAMACJA

Reklamacje należy kierować na adres:
Nie. Marcin Mateusz Rojewski, Zakrzew 52, 96-513 Nowa Sucha

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:
reklamacje@tyletegotu.pl

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
 • dowód zakupu lub jego kopię.

 

W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.

Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.tyletegotu.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego tyletegotu.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§ 11. REGULAMIN DODAWANIA OPINII i OCEN PRODUKTÓW W SKLEPIE

Opinią/Oceną Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w serwisie www.tyletegotu.pl

Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, sklep tyletegotu.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien dokonać rejestracji w sklepie internetowym, podać dane imię i nazwisko lub pseudonim - nazwisko nie będzie widoczne dla innych użytkowników. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie www.tyletegotu.pl i wszystkich jego podstronach.

Zespół tyletegotu.pl nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia całości wypowiedzi bądź jej fragmentu, w szczególności gdy:

 • naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej
 • Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym
 • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.tyletegotu.pl
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
 • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej
 • nie dotyczą opiniowanego produktu
 • nie mają wartości merytorycznej
 • są skopiowane od innych Użytkowników, producenta lub/i wszelkich innych źródeł, a także jeśli są kopiami opinii napisanej przez tego samego Użytkownika
 • są wyłącznie opisem zdjęcia napisane są niezgodnie z zasadami pisowni i gramatyki
 • w całości pisane są dużymi literami

 

Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez tyletegotu.pl. wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności opinii i wypowiedzi.

Poprzez zamieszczenie opinii lub wypowiedzi użytkownik akceptuje niniejszy regulamin opinii. Sklep www.tyletegotu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Opinii. Zmieniony Regulamin Opinii wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

§12. Regulamin Programu Partnerskiego - Współpracuj i Zarabiaj ze sklepem tyletegotu.pl

12.1 - Informacje wstępne

Organizatorem Programu „Współpracuj i Zarabiaj” zwanego dalej Programem Partnerskim jest firma Nie. Marcin Mateusz Rojewski, z siedzibą w Zakrzew 52 -96-513 Nowa Sucha, identyfikująca się numerem NIP: 8371699866, REGON: 142190370, zwana dalej Sklepem.

Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie Partnerskim jest Partnerem i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda osoba pragnąca zostać Partnerem Programu (dalej zwany: Partner ) zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając oświadczenie na adres e-mail: wspolpraca@tyletegotu.pl

Program Partnerski prowadzony jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.tyletegotu.pl

 

12.2 - Cele Programu Partnerskiego

Program Partnerski ma na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy Sklepem a Partnerami Programu, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować produkty oferowane w sklepie internetowym www.tyletegotu.pl, celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep, wyszczególnionych na stronie sklepu internetowego tyletegotu.pl

Program Partnerski zakłada naliczanie korzyści Partnerowi z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Sklepu, polegającej na dokonaniu zakupów w Sklepie wszystkich produktów z oferty www.tyletegotu.pl z tytułu aktywnego udziału w Programie Partnerskim, każdemu Partnerowi naliczane są korzyści w formie prowizji od zrealizowanych transakcji sprzedaży poprzez link referencyjny danego Partnera, lub indywidualny kod rabatowy stworzony dla danego Partnera Programu Partnerskiego.


12.3 - Partnerzy Programu Partnerskiego

Kto może uczestniczyć w Programie Partnerskim?
a. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie i dostarczone na adres email sklepu wspolpraca@tyletegotu.pl.
b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Partnera Programu Partnerskiego jest rejestracja konta Partnera pod adresem: https://tyletegotu.pl/rejestracja.html

Formularz rejestracji oraz formularz z danymi Partnera Programu Partnerskiego powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym.

Rejestracja Partnera nie powoduje powstania po stronie Partnera Programu Partnerskiego jakichkolwiek zobowiązań względem Sklepu. Partner Programu Partnerskiego może rozpocząć i zakończyć działania o jakich mowa w Programie Partnerskim w dowolnym momencie lub nie rozpoczynać ich wcale.

Każdy Partner Programu Partnerskiego może posiadać tylko jedno konto w Programie Współpracuj i Zarabiaj na stronie www.tyletegotu.pl. Usunięcie danych przez Partnera Programu Partnerskiego, albo skierowane do Sklepu żądanie usunięcia danych, cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu Partnerskiego z inicjatywy Partnera.


12.4 - Zasady działania w ramach Programu Partnerskiego

Podstawowym zadaniem Partnera Programu Partnerskiego jest promocja produktów oferowanych na stronie www.tyletegotu.pl.

Warunkiem niezbędnym do uznania klienta Sklepu internetowego za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba została przekierowana do Sklepu www.tyletegotu.pl na kartę produktową dowolnego produktu z oferty w wyniku użycia specjalnego hiperłącza ( link referencyjny dostępny na koncie Partnera ) udostępnionego klientowi Sklepu, lub skorzystała z indywidualnego kodu rabatowego stworzonego dla danego Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

Hiperłącze ( link referencyjny dostępne na koncie Partnera ) wygenerowane przez Partnera Programu Partnerskiego ma ważność 30 dni od momentu wygenerowania. Po tym okresie link wygasa, a jego użycie nie będzie powodowało naliczenia prowizji. Indywidualny kod rabatowy nie ma okresu ważności, natomiast jest aktywny do momentu aktywnego uczestnictwa w Programie Partnerskim przez Partnera.

Link Referencyjny lub Kod Rabatowy może być udostępniane przez Partnera Programu Partnerskiego innym osobom w taki sposób, aby nie powodował naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm etycznych, nie nosił znamion uprawiania spamu, nie nosił znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej oraz uwzględniał powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Partner Programu Partnerskiego nie może otrzymać prowizji za zakupy własne. Poprzez zakup własny należy rozumieć sytuację, w której Partner Programu, który chce uzyskać prowizję występuje jako osoba na zamówieniu (imię i nazwisko lub firma) albo osoba, na którą wystawiony zostanie dokument sprzedaży.

Wejście na stronę www.tyletegotu.pl powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego.

Jeśli klient Sklepu internetowego z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z zakupu, wycofa zamówienie, zwróci produkt lub odstąpi od umowy w którymkolwiek momencie jej trwania niezależnie od przyczyny odstąpienia, konto Partnera Programu Partnerskiego zostanie pomniejszone o wartość jaka przybyła Partnerowi Programu Partnerskiego za zakup wszystkich zwróconych produktów. Prowizja, jaka zasila konto Partnera, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego produktu i liczona jest według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli po złożeniu zamówienia oraz naliczeniu prowizji nastąpi zmiana ( korekta ) wartości zamówienia dokonanego przez klienta Sklepu internetowego ( np. związana z udzielonym klientowi Sklepu rabatem już po dokonaniu przez niego zakupu, albo zwrotem części zamówienia ), od którego to zamówienia została Partnerowi naliczona prowizja, wówczas zmieniona zostanie także wysokość naliczonej Partnerowi prowizji stosownie do wartości zamówienia.

Świadczenie usługi Programu Partnerskiego na rzecz Partnera jest nieodpłatne i realizowane jest przez czas nieoznaczony, do momentu zrezygnowania z usługi przez Partnera, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących naliczanej prowizji.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner, który nie spełnia wymagań związanych z wypłatą środków nie może się ubiegać się o ich wypłacenie przez Sklep.


12.5 - Produkty i prowizje w Programie

Prowizję można gromadzić za zakupy klientów Sklepu internetowego www.tyletegotu.pl z przekierowań z linków referencyjnych wygenerowanych przez danego Partnera Programu Partnerskiego, lub indywidualnego Kodu Rabatowego stworzonego dla danego Partnera Programu Partnerskiego.

Wysokość naliczanej prowizji na stronie Sklepu www.tyletegotu.pl to 5% od kwoty widocznej na karcie produktu, strony koszyka. Jeśli klient strony skorzysta w tym czasie z Kodu Rabatowego który obniży cenę końcową produktu ( w ramach uzgodnień między Sklepem a Partnerem możliwie jest uzyskanie dodatkowego rabatu dla klientów w ramach stworzonego indywidualnego Kodu Rabatowego ), naliczona prowizja kwotowo będzie niższa jednak nadal będzie to 5% ceny końcowej. Prowizja, jaka zasila konto Partnera, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego produktu, wg cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.


12.6 - Reprezentowanie Programu Partnerskiego

Partner Programu Partnerskiego nie może przyrzekać żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Sklep, bez jego zgody.

Partner Programu Partnerskiego w swojej działalności w ramach Programu Partnerskiego, w bezpośrednich rozmowach i konwersacjach z innymi osobami będzie dbał o nienaganny wizerunek Sklepi Internetowego tyletegotu.pl

 

12.7 - Prowizje, wynagrodzenie i wypłaty

Wynagrodzenie Partnera płatne jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym Sklepu, które zawiera listę zrealizowanych zamówień i wynikającą z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Partnera prowizji. Dostępna do wypłaty prowizja uwzględnia okres związany z możliwością zwrotu przez Klienta zakupionego towaru.

Wypłata jest możliwa do zrealizowania po zgromadzeniu przez Partnera na swoim koncie, w sekcji „Program Partnerski”, prowizji w kwocie co najmniej 350 zł, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

Prowizje sumowane są w systemie Programu Partnerskiego, a zlecenie wypłaty następuje samodzielnie przez Partnera z poziomu konta w Programie Partnerskim, nie częściej niż raz na 45 dni. Realizacja płatności następuje okresie 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep zlecenia wypłaty.

Aby wypłacić zgromadzoną prowizję w Programie Partnerskim, Partner powinien zastosować się do poniższej procedury:
a. zalogować się do swojego konta w Programie Partnerskim
b. kliknąć w zakładkę „Dane ogólne”
c. wypełnić poprawnie pole "Numer rachunku bankowego"
d. potwierdzić operację

Wypłaty prowizji dokonywane są przez Sklep przelewem na rachunek bankowy Partnera podany w formularzu. Naliczanie prowizji będzie prowadzone z dokładnością do jednego grosza.

Dane Partnera podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypłaty oraz w przypadku osób fizycznych umożliwiać wystawienie Organizatorowi PIT 11, który będzie do niego wysłany listem poleconym.

Podstawą do wypłaty prowizji dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest wystawienie przez Partnera Programu Partnerskiego faktury na kwotę wypłacanej prowizji powiększonej o podatek VAT z 14-dniowym terminem płatności, a następnie skorzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu Partnera do swojego konta w Programie Partnerskim. Fakturę należy wysłać na adres email: wspolpraca@tyletegotu.pl

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgromadzona prowizja stanowi przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2016 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032 – dalej jako PitU), a Sklep zobowiązuje się na podstawie art. 42a PitU do sporządzenia informacji PIT-11 dla Partnera, którym wypłacił prowizję i przekazania tej informacji (do końca lutego następnego roku podatkowego) Partnerom oraz Naczelnikom Urzędów Skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania danego Partnera. Partner jest zobowiązany wykazać otrzymany przychód w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny od niego podatek dochodowy.

Zgromadzoną prowizję można także wykorzystać na poczet zakupów na stronie Sklepu www.tyletegotu.pl, obniżając tym samym sumę zakupów w koszyku. Środki na zakupy dostępne będą po 45 dniach od momentu zakupu, i można wykorzystać je już od 1zł. ( w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym nie jest wymagane minimum 350 zł ).


12.8 - Reklamacje

Reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego, Partnerzy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji na adres email: wspolpraca@tyletegotu.pl Sklepu z dopiskiem o treści: Reklamacja Program Partnerski Sklepu tyletegotu.pl

 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2021 roku.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Dlaczego warto kupować w sklepie tyletegotu.pl
Bezpieczne i wygodne zakupy

Bezpieczne i wygodne zakupy

Zależy nam byś czuł się bezpiecznie, wszystkie przekazywane dane w procesie zamówienia są szyfrowane.

Darmowy zwrot

33 dni na darmowy zwrot

Dbamy o naszych Klientów, dlatego oferujemy Ci aż 33 dni na dokonanie zwrotu produktów. Dotyczy osób prywatnych oraz firm.

Rabat na pierwsze zakupy

50 zł na pierwsze zakupy

Cieszymy się że tu jesteś, zarejestruj się i odbierz 50 zł na pierwsze zakupy u nas.

Gwarancja 24 miesiące

Gwarancja 24 miesiące

Wszystkie produkty są nowe, posiadają oryginalne opakowania, są również objęte pełną gwarancją producenta.

Gwarancja 24 miesiące

Wieloletnie doświadczenie

Jesteśmy Polską firmą która już od 2016 roku, zapewnia Ci możliwość urządzenia biura, domu, ogrodu oraz pokoju dla dziecka.